Booking Utstyr Ligaspill Hvilket nivå har jeg Prøve utstyr Turneringer Hva koster det Moss Padelklubb Hva er medlemsskapsregler? Kurs Golf

Hvordan booker jeg bane?

Vi bruker www.matchi.se som er en bookingsoftware. Den kan du enten gå direkte til her Booking

Du kan også laste ned en app og lage deg en konto der - Matchi

Hvordan kommer jeg meg inn?

Du må booke en bane i Matchi, deretter får du tilsendt en kode per sms, som du bruker til å komme deg inn. I åpningstiden til Proshop er det åpent inn til Padelhallen.

Gym er stengt

Du må henvende deg i Proshop inne i padelhallen i åpningstid for å få en kodebrikke som gir deg tilgang.

Lyser er ikke på

Om ingen spiller før deg, så vil lyset slå seg automatisk på 5min før start og slukke automatisk 5min etter tiden er ute.

Hvordan leier jeg racket?

Vi har en utleiemaskin på plass. Her må man laste ned en app som heter Lova og registrere seg. Så kan man enkelt åpne appen og trykke på shop, scanne en QR-kode også vil døren åpne seg. Der er det mulig å leie racketer samt kjøpe baller

Hvor får jeg kjøpt racket og utstyr?

Vi har egen proshop hos oss med det du trenger av utstyr, så bare ta turen innom i våre bemannede åpningstider

Hvor ofte burde jeg skifte grep?

Dette er helt individuelt, men et tips kan være å bruke hvite grep, så når det begynner å bli grått/svart på enkelte steder så kan det være en idè å skifte.

When do I have to pay?

25% of the total invoice have to be payed 5 days after signed contract. 75% have to payed 60 days before arrival.

How can I pay?

You can pay with MasterCard and Visa.

Hvor kan jeg få testet ulike racketer?

I våres proshop har vi mange demoracketer, som man kan få teste gratis. Bare å komme innom!

som man kan få testHvor melder jeg meg på til turneringer?

mme innom! - Hvor melder jeg meg på til turneringer. Det er desverre ulike steder, så ikke alltid like lett å holde kontroll. Vi arrangerer våre egne turneringer i en app som heter Padel Manager. Hvis vi arrangerer rankingturneringer (i forbundet regi) så brukes det tournament software. Små turneringer/aktiviteter finner du i matchi under aktiviteter

Hva koster det å spille padel?

What precautions do you take for covid 19?

We have taken all necessary precautions for covid 19. Our villa is thoroughly cleaned by a professional cleaning company every week, and after any guest staying at the villa. All bed linen and towels are thoroughly cleaned, as well as replaced frequently.

What if we have to cancel because of Covid 19?

Villa Feliz is a villa owned by a Spanish company, and therefore adheres to Spanish policies and law. This also applies to restrictions and rules that relate to Covid 19. As long as Spain are open for travel, we obtain business as usual. If you are prevented from traveling or use the booking of villa Feliz because of your country`s restrictions, we ask that you contact your insurance about what applies to you. If you have to cancel, we will cancel the reservation and booking for you.

1. Om avtalen 1.1 Disse medlemsbetingelsene er en del av medlemsavtalen mellom medlemmet og Padelbaner AS (herretter kalt PP+), som består av medlemsfordelene og disse medlemsbetingelsene. Medlemmet plikter å gjøre seg kjent med innholdet i avtalen, de instrukser som gjelder. PP+ kan endre vilkår og betingelser jf. pkt. 8.3.Avtalen er bindende i 12 betalende måneder. Medlemmet kan ikke overdra medlemskapet/avtalen til andre. PP+ har rett til å overdra avtalen til tredjepart ved eierskifte. 2. Medlemskap i PP+ 2.1 Personer som ikke er myndige kan inngå medlemsavtale med PP+ dersom foresatte inngår avtale på vedkommende sine vegne. Medlemskapet gjelder fra og med startdato angitt i avtalen. All trening og bruk av PP+ skjer på medlemmets eget ansvar og risiko. Som foresatt godkjenner jeg at mitt/mine barn kan trene på PP+. Ved inngåelse av en rabatert medlemskontrakt (student, bedrift, offshore, kampanjetilbud e.l.) vil prisen automatisk justeres til ordinærpris i henhold til gjeldende prisliste etter 12 mnd. Medlemmet er selv ansvarlig for å framvise dokumentasjon på at rabatten skal opprettholdes utover 12 måneder. 3. Betaling 3.1 Medlemmet, eller den som i medlemsavtalen har påtatt seg betalingsansvar for medlemmet, skal betale medlemsavgift og eventuelle avgifter iht. PP+ til enhver tid gjeldende prisliste. Medlemmet har prisgaranti for månedsavgift under den bindingstid som avtales. Medlemskapet betales forskuddsvis til avtalt tidspunkt hver måned, for eksempel slik at betaling i mai dekker medlemsavgift i juni. Ved oppstart kan særskilte vilkår gjelde. 3.2 Betalingen vil skje automatisk gjennom matchi en gang i måneden 3.3 Ved forsinket betaling, vil det påløpe purregebyr og omkostninger .etter gjeldende regler for inndriving av forfalte pengekrav. Dersom medlemmet ikke betaler innen betalingsfristens utløp, vil kravet bli overført til 3. part for videre inndrivelse og eventuell overføring til inkasso. Ved misligholdt betaling på minst tre forfalte månedsavgifter vil PP+ kunne sperre adgangen til senteret, og samtidig bringe kontraktens gjenværende verdi til forfall. 4. Medlemstagg og legitimasjon 4.1 Medlemstaggen skal benyttes som registrering ved hver trening. Medlemstaggen er personlig og kan ikke overdras eller lånes bort. Medlemmet har ansvar for å forhindre at medlemstaggen ikke blir misbrukt av andre. Tap av tagg eller mistanke om misbruk skal snarest meldes til PP+. Utlån av medlemstagg eller ulovlig inngang medfører en bot på kr. 4000,-. Ved mistet medlemstagg og utstedelse av ny kommer det et gebyr på 250,- som betales ved utstedelse av tagg. 5. Informasjon og beskjeder 5.1 Medlemmet plikter å informere PP+ om endringer som vedrører medlemskapet herunder endring av kontaktopplysninger (adresse, e-postadresse, telefonnummer etc.) PP+ gir informasjon i henhold til kontaktopplysninger medlemmet har oppgitt til PP+. Medlemmet samtykker til at PP+ også kan benytte elektronisk kommunikasjon (SMS, MMS, e-post osv.) for å informere om forhold som vedkommer medlemskapet, herunder prisendringer, samt for å informere om og/eller markedsføre sitt tjenestetilbud, jf. markedsføringslovens § 15. Meldinger om endringer fra medlemmet som gjelder medlemsavtalen administrerer medlemmet selv på «h eller informasjonen leveres skriftlig til PP+ via post, e-post eller på senteret. Kontaktinformasjon til PP+ er tilgjengelig på PP+ sin nettside (www.mosspadel.no). 6. Personopplysninger 6.1 Medlemmet samtykker til at PP+, og andre selskaper som inngår i samme konsern som Padelbaner AS, registrerer og lagrer medlemmets personopplysninger samt historikk om medlemmets bruk av PP+’s tjenester, herunder treningshistorikk. Padelbaner AS kan utlevere personopplysninger ved betalingsadministrasjon, innkreving, forsikringskrav, regnskapsbehandling eller ved dokumentasjon av trening der bedriftsavtalen krever det. 8. Endringer i avtalen 8.1 Medlemskapet kan sies opp etter utløpet av bindingsperioden. Oppsigelsestiden er 3 måneder regnet fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt. Oppsigelsen bør være skriftlig eller ved oppmøte hos PP+. Ved oppmøte, mottar medlemmet kvittering for registrert utmelding. Uten oppmøte skal medlemmet innen 14 dager få bekreftelse om at oppsigelsen er registrert, og når siste betaling og treningsdato vil være. Dersom ovennevnte informasjon ikke mottas innen 14 dager fra levert oppsigelse, må medlemmet selv ta kontakt med PP+. Medlemmet har rett til å avslutte avtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding til PP+ innen 14 dager etter inngåelse av medlemsavtalen, jf. angrerettloven § 11. Dette gjelder kun dersom medlemskap er inngått utenfor PP+ sitt senter. 8.2 Medlemmer som på grunn av uforutsette spesielle omstendigheter som kan dokumenteres med legeattest, og som er utenfor medlemmets kontroll, er forhindret i å utnytte medlemskapet, for eksempel ved lengre tids sykdom eller lignende omstendighet, kan ved skriftlig melding til PP+ søke om å avslutte sitt medlemskap, uavhengig av bindingstiden. Behandling av slik søknad skal skje innen rimelig tid og senest innen tre uker fra tidspunktet PP+ har mottatt denne. Ved flytting utover 6mils avstand fra senteret, kan abonnement sies opp med 3 måneders skriftlig varsel. 8.3 PP+ har rett til å gjøre endringer i priser og vilkår. Endringer PP+ antar vil være av en viss betydning og til ugunst for medlemmet, skal varsles til medlemmet. Endringer i prisen tilsvarende økningen i konsumprisindeksen trenger ikke varsles. Vesentlige endringer som i betydelig grad endrer forutsetningen for medlemskapet vil kunne gi medlemmet rett til å terminere kontrakten også i bindingstiden. 8.4 PP+ har rett til å sperre medlemskapet for en viss tid eller si opp avtalen med medlemmer med umiddelbar virkning dersom medlemmet vesentlig misligholder avtalen. Som vesentlig mislighold ansees blant annet: Mislighold av betaling av månedsavgifter og andre avgifter som på tross påminnelse fortsatt ikke er betalt jfr. pkt. 3.6. - brudd på sikkerhets- eller ordensregler, eller at medlemmet ikke har etterfulgt mottatt advarsel.A51 8.5 PP+ forbeholder seg retten til å kunne stenge hele eller deler av anlegget ved nødvendig vedlikehold, på helligdager, redusere åpningstiden i forbindelse med ferie og offentlige fridager, samt ved spesielle anledninger som mesterskap, bedriftsarrangementer o.l.. 9. Oppbevaring og ansvar ved skade/tyveri 9.1 Oppbevaring av personlige gjenstander skjer på eget ansvar. Glemmer medlemmet ting under oppbevaring i skapene etter tidspunkt for ordinær stenging, har senteret rett til å bryte opp låsen og oppbevare tingene. Dersom medlemmet ikke henter de gjenglemte tingene innen 14 dager, har senteret etter eget valg rett til å kaste eller gi bort tingene. 10. Fritaksgrunner. Lovvalg. Tvist 10.1 PP+ er ikke ansvarlig for hindring eller begrensning av treningsmuligheter på grunn av forhold utenfor PP+ sin kontroll, og som PP+ ikke kunne forutse, unnvære eller overvinne følgene av (Force Majeure). Medlemsavtalen er underlagt norsk lov og Tvister mellom medlemmet og PP+ skal søkes løst i minnelighet. Dersom dette ikke fører frem, kan hver av partene bringe tvisten inn for ordinære domstoler. 11. Antidopingpolicy 11.1 PP+ jobber med forebyggende arbeid basert på Antidoping Norge sitt program om med nulltoleranse for doping. Dersom senteret ser tegn på mulig dopingbruk hos et medlem, skal det gjennomføres en samtale med medlemmet. Under samtalen vil medlemmet bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter medlemmet til å avgi dopingprøve mens det befinner seg på treningssenteret ved fortsatt mistanke til mulig dopingbruk. Eventuelle dopingkontroller vil bli utført av godkjente dopingkontrollører fra Antidoping Norge. Ved signering av denne medlemsavtale aksepterer medlemmet å være kjent med PP+ Antidopingpolicy og innrette seg deretter. ** Med medlemskap som det i beskrivelsen sier ingen bindingstid og 1-måneds oppsigelse så utgår punktene rundt dette.

Når begynner kurs?

Alle kurs blir til enhver tid lagt ut på Matchi... se link under fanen "Våre aktiviteter"

Vi er en gruppe som vil ha opplæring / kurs?

Er dere en gruppe som ønsker å få satt opp et eget kurs, får vi til dette. Kontakt oss i Proshop, så legger vi opp et eget opplegg for deg / din gruppe

Jeg trenger opplæring nå

Vi anbefaler å ta noen timer med PT, slik at du raskt kan komme i gang med spillet og lære deg en del basic forståelse.

Hva koster kursene?

Alle priser er opplyst under hver kursmodul i Matchi.

Hvem kurs burde jeg melde meg på?

Det er ikke så lett å si før vi vet hva du har av racketerfaring. Kom gjerne en tur innom oss i Proshop for en prat om dette.

Kurs for bare damer?

Vi tilpasser gruppene og kan også legge opp til kursgrupper bare for damer. Er dere 3 eller flere lager vi en egen gruppe om dere ønsker dette.

Hvorfor bør jeg melde meg på kurs?

Mange skulle ønske de tok kurs langt tidligere. På den måten gjør du gjerne noen "syvmilssteg" og du unngår å starte med mange uvaner. Du lærer deg også raskt om etikette og hvordan få mer flyt i spillet. Du lærer deg også hvordan bli en bedre spillpartner og derfor også til mer glede for andre som du har lyst å spille sammen med. Anbefales alltid å ta et kurs!

Hvordan booker jeg en golfsimulator

Vi bruker www.matchi.se som er en bookingsoftware. Den kan gå man gå direkte til her: Booking

Du kan også laste ned en app og lage deg en konto der - Matchi

Hvordan kommer jeg meg inn i bygget?

Du må booke en bane i Matchi, deretter får du tilsendt en kode per sms, som du bruker til å komme deg inn hoveddøren.

Simulator er ikke på?

Simulatoren skrur seg på 5 minutter før din tid, og av 5 minutter etter din tid er ferdig.

Bruker vi egne golfballer og utstyr?

Man bruker egne baller og køller. Dersom dere er en gruppe som ønsker å leie køller kan dere kontakte oss. Vi er en gruppe/bedrift/forening som ønsker å leie alle simulatorene en kveld, er det mulig? Selvsagt! Kontakt oss så hjelper vi deg og din gruppe med å lage et best mulig opplegg.